نگرش سازنده

نگرش سازنده، کلید ارتباط موفق

نگرش سازنده، کلید ارتباط موفق مدتی است که متوجه شده ام بسیاری از سیستمها و شیوه های ارتباطی پیشنهادی درکتاب ها، مقالات، دوره های آموزشی، همایش ها و سمینارها، موردی را به دست فراموشی سپرده اند که به اعتقاد من … ادامه مطلب